جستجو

سریال جنگل آسفالت

سریال ملکه گدایان قسمت اول تا آخر

سریال ملکه گدایان - تمام قسمت ها

دانلود رایگان ملکه گدایان

 

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال ملکه گدایان فصل اول و دوم

 

سریال ملکه گدایان فصل دوم

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت اول 1 - فصل دوم

 

تاریخ انتشار : 12 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت اول فصل دوم ملکه گدایان

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت دوم 2 - فصل دوم

 

تاریخ انتشار : 20 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت ذئم فصل دوم ملکه گدایان

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت سوم 3 - فصل دوم

 

تاریخ انتشار : 26 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت سوم فصل دوم ملکه گدایان

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت چهارم 4 - فصل دوم

 

تاریخ انتشار : 2 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت چهارم از فصل دوم ملکه گدایان

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت پنجم 5 - فصل دوم

 

تاریخ انتشار : 9 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت پنجم فصل دوم ملکه گدایان

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت ششم 6 - فصل دوم

 

تاریخ انتشار : 16 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان ملکه گدایان قسمت ششم فصل دوم

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت هفتم 7 - فصل دوم

 

تاریخ انتشار : 23 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانل.د رایگان قسمت هفتم فصل دوم ملکه گدایان

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت هشتم 8 - فصل دوم

 

تاریخ انتشار : 30 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت هشتم فصل دوم ملکه گدایان

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت نهم 9 - فصل دوم

 

تاریخ انتشار : 6 مرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت نهم ملکه گدایان فصل دوم

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت دهم 10 - فصل دوم

 

تاریخ انتشار : 13 مرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت دهم فصل دوم ملکه گدایان

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت یازدهم 11 - فصل دوم

 

تاریخ انتشار : 20 مرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت یازدهم ملکه گدایان فصل دوم

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان

پشت صحنه

 

تاریخ انتشار : 24 شهریور 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان پشت صحنه ملکه گدایان

 

 


جدیدترین قسمت سریالهای در حال پخش


 

سریال ملکه گدایان فصل اول

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 1 - اول

 

تاریخ انتشار : 15 دی 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

سریال ملکه گدایان قسمت اول 1

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 2 - دوم

 

تاریخ انتشار : 22 دی 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

ملکه گدایان قسمت دوم

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 3 - سوم

 

تاریخ انتشار : 30 دی 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

قسمت سوم ملکه

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 4 - چهارم

 

تاریخ انتشار : 8 بهمن 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود سریال ملکه گدایان رایگان قسمت چهارم 4

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 5 - پنجم

 

تاریخ انتشار : 14 بهمن 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

قسمت پنجم ملکه گدایان

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 6 - ششم

 

تاریخ انتشار : 21 بهمن

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت ششم ملکه گدایان

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 7 - هفتم

 

تاریخ انتشار : 28 بهمن

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

قسمت هفتم ملکه گدایان

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 8 - هشتم

 

تاریخ انتشار : 5 اسفند

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان سریال ملکه گدایان قسمت هشتم

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 9 - نهم

 

تاریخ انتشار : 12 اسفند 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

ملکه گدایان قسمت نهم

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 10 - دهم

 

تاریخ انتشار : 20 اسفند 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 دانلود رايگان سريال ملکه گدایان قسمت 10 دهم

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 11 - یازدهم

 

تاریخ انتشار : 27 اسفند 1399

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

ملکه گدایان قسمت یازدهم 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 12 - دوازدهم

 

تاریخ انتشار : 4 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت دوازدهم سریال ملکه گدایان

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 13 - سیزدهم

 

تاریخ انتشار : 11 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان ملکه گدایان قسمت سیزدهم 13

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 14 - چهاردهم

 

تاریخ انتشار : 17 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت چهاردهم ملکه گدایان

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 15 - پانزدهم

 

تاریخ انتشار : 24 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود قسمت پانزدهم ملکه گدایان

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 16 - شانزدهم

 

تاریخ انتشار : 31 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

سریال ملکه گدایان قسمت شانزدهم

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 17 - هفدهم

 

تاریخ انتشار : 8 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان قسمت هفدهم ملکه گدایان

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 18 - هجدهم

 

تاریخ انتشار : 15 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان ملکه گدایان قسمت هجدهم

 

 

 

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت 19 - نوزدهم

قسمت آخر - فصل اول

 

تاریخ انتشار : 22 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

دانلود رایگان ملکه گدایان قسمت نوزدهم

 

 

ملکه گدایان ( Queen Of Beggars ) عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی حسین سهیلی زاده است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال ملکه گدایان تمام شده و مراحل فنی فیلم ادامه دارد .

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال ملکه گدایان ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت

 

سریال ملکه گدایان

 

این روزها سریال های شبکه نمایش خانگی طرفداران خاص خود را پیدا کرده اند. به دلیل آن که علاقه مندان به این شبکه روز به روز افزوده می شوند، تعداد سریال های این شبکه هم در حال افزایش است. ملکه گدایان سریالی است که از @ پخش آن شروع می شود. در روزهایی که به علت وجود بیماری کرونا سینما دیگر طرفدار چندانی ندارد، شبکه نمایش خانگی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کرده است.اگر شما هم به دنبال اطلاعاتی در رابطه با سریال ملکه گدایان هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. 
تصویربرداری سریال "ملکه گدایان" به کارگردانی حسین سهیلی زاده در بلوار الغدیر کلید خورد.

 

 

عوامل سریال ملکه گدایان

 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال ملکه گدایان را حامد افضلی و امین محمودی نوشته است. سبک کاری حسین سهیلی زاده به گونه ای است که طرفداران بسیاری دارد ، حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال ملکه گدایان هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر!

 

بازیگرهای ملکه گدایان

 

در لیست بازیگران سریال ملکه گدایان نام بازیگران مطرحی به چشم می خورد.
در سریال "ملکه گدایان" بازیگران مطرحی مانند: رویا نونهالی ، پانته آ بهرام ، رضا بهبودی ، الهام کردا ، آرمان درویش ، محمدرضا غفاری ، بهشاد شریفیان ، سولماز غنی ، یسنا میرطهماسب و باران کوثری از جمله بازیگرانی هستند که در سریال ملکه گدایان نقش آفرینی می کنند .

ملگه گدایان" توسط حامد افضلی و امین محمودی نگارش شده است .  

تهیه کننده سریال ملکه گدایان رحمان سیفی آزاد و علی طلوعی رحمان سیفی آزاد و علی طلوعی و ایرج محمدی مشاور پروژه این سریال هستند و همچنین فیلم برداری پروژه بر عهده است.

 

ملکه گدایان

 

برخی از عوامل این سریال عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: رضا ش آزاد ، تدوین: امین عابدی ، صدابرداران: مهدی آزادی ، علی ظهوری ، آهنگ های مسعود سخاوت دوست ، خواننده: روزبه بمانی ، مجری طرح: علیرضا محمدی ، مدیر تولید: سعید عطایی ، طراح صحنه: سهیل میرسپاسی ، طراح گریم: علی بهرامی فر ، طراح و ترکیب صدا: علی ظهوری ، طراح لباس: الهام شعبانی ، مدیر برنامه ریزی: مسعود میمی ، دستیار اول کارگردان: امین محمودی ، جلوهای بصری: امیر ولی خانی ، دستیار اول فیلمبردار: محمد رضا خلج زاده ، طراح نور: کیوان ارجمند ، منشی صحنه: زهرا مهدوی ، مدیر تدارکات: سجاد نوری ، عکاس: هلیا رضایی ، دستیار دوم کارگردان: شایان سید محمود ، صحنه آرا: علی جعفر دوست ، تصویربردار پشت صحنه: امیرژوبین و مشاور رسانه ای: آیدین نادری

 


عوامل قطعه علاج :
خواننده و ترانه‌سرا: روزبه بمانی
آهنگ: میلاد پرقوه
تنظیم: سعید زمانی
نوازنده گیتار الکتریک: مسعود همایونی
نوازنده ویولن - ویولا: میلاد عالمی
مدیر برنامه: شاهد صادق پور

 

ژانر سریال ملکه گدایان

 

یک سریال باید داستانی مخاطب پسند داشته باشد، از آن جایی که مخاطب اصلی شبکه نمایش خانگی جوانان هستند، موضوعی جذاب تر از مشکلات و دغدغه های این قشر وجود ندارد. سریال ملکه گدایان ، یک سریال درام است . از این رو انتظار می رود که طرفداران و مخاطب های خاص خود را داشته باشد.

 

ژانر سریال ملکه گدایان

 

در هر جامعه ای افرادی با ویژگی های مختلف زندگی می کنند. کاملا طبیعی است که مشکلات و اتفاق های جامعه برای هر کسی تاثیرهای خاصی دارد. از این رو نویسنده سریال ملکه گدایان به دنبال این بوده است که این مشکلات و تاثیرات متفاوت آن را بر روی افراد مختلف، به طور کامل به نمایش بگذارد.


در خلاصه داستان این سریال آمده است: امروز تو ، می تونه فردای من باشه ... هیچکس از سرنوشت خبر نداره .... حتی شما ....

نگارش فیلمنامه سریال 30 قسمتی "ملکه گدایان" به صورت مشترک توسط حامد افضلی و امین محمودی انجام شده است.

 

مسلما تعداد بسیاری از مخاطب های سریال ملکه گدایان بعد از دیدن آن با شخصیت های داستان همزاد پنداری می کنند. پیش بینی می شود که همین موضوع باعث افزایش روز به روزی مخاطب ها و طرفداران این سریال شود. به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال ملکه گدایان را دنبال کنید. 

 

 

شروع پخش سریال ملکه گدایان

سریال ملکه گدایان

 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال ملکه گدایان کی پخش می شود ؟ و از کدام شبکه نمایش داده خواهد شد ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال ملکه گدایان همچنان ادامه دارد. اولین قسمت این سریال بهمن ماه 99 از شبکه نمایش خانگی و بصورت DVD پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال ملکه گدایان به دلیل حضور بازیگران مطرح در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند.

 

 

حواشی سریال

آهنگ تیتراژ انتهایی سریال ملکه گدایان با نام «علاج» با صدای روزبه بمانی منتشر شد.

از نکات حاشیه‌ ای این مجموعه میتوان به بازدید مدیر سینمایی از پشت صحنه "ملکه گدایان" اشاره کرد .

محمدمهدی طباطبایی نژاد معاون نظارت و ارزشیابی و بهمن حبشی مدیر دفتر نظارت بر تولید فیلم سازمان سینمایی از پشت صحنه سریال "ملکه گدایان" به کارگردانی حسین سهیلی زاده بازدید کرده است.

این دیدار سازمان سازمان سینمایی در جریان ساخت و روند کار با تولید این سریال گفت و گو ساخته شده است .

تصویربرداری نمایش خانگی «ملکه گدایان» که از چندین هفته گذشته در تهران آغاز شده بود میزبان سازمان سازمان سینمایی بودجه بود.

محمدمهدی طباطبایی نژاد معاون نظارت و ارزشیابی و بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم سازمان سینمایی روز چهارشنبه 29 مرداد ماه از پشت صحنه سریال «ملکه گدایان» در لوکیشن شهرک غرب دیدن کرد.

 

حواشی سریال ملکه گدایان


عوامل سریال ملکه گدایان ، برای ادامه تصویربرداری ، وارد کشور ترکیه شدند.
سکانس آغاز سریال در استانبول تصویربرداری شد و در این شهر پانته آ بهرام ، آرمان درویش ، شبنم قربانی و مریم سرمدی جلوی دوربین حسین سهیلی زاده می روند .

 

ملکه گدایان

تیزر ملکه گدایان

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید

 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال ملکه گدایان پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

فیلم و سریال تصادفی


1399.10.07
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت 11 پسر دلفینی منتشر شد .