جستجو

سریال داریوش

قسمت اول تا آخر سريال جیران

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال جیران

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال جیران ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت

 

دانلود رایگان سریال جیران قسمت اول تا آخر

 

 

دانلود قسمت یکم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 24 بهمن 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت اول جیران

 

 

 

 

 

دانلود قسمت دوم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 29 بهمن 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت دوم جیران

 

 

 

دانلود قسمت سوم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 6 اسفند 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت سوم جیران

 

 

 

دانلود قسمت چهارم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 13 اسفند 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت چهارم جیران

 

 

 

دانلود قسمت پنجم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 20 اسفند 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت پنجم جیران

 

 

 

دانلود قسمت ششم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 27 اسفند 1400

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت ششم جیران

 

 

 

دانلود قسمت هفتم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 5 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت هفتم جیران

 

 

 

دانلود قسمت هشتم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 12 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت هشتم جیران

 

 

 

دانلود قسمت نهم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : جمعه 19 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت نهم جیران

 

 

 

دانلود قسمت دهم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : جمعه 26 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت دهم جیران

 

 

 

دانلود قسمت یازدهم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 2 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت یازدهم جیران

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 9 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت دوازدهم جیران

 

 

 

دانلود قسمت سیزدهم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 16 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت سیزدهم جیران

 

 

 

دانلود قسمت چهاردهم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 23 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 14 جیران

 

 

 

دانلود قسمت پانزدهم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 30 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت پانزدهم جیران

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 6 خرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت شانزدهم جیران

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 13 خرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت هفدهم جیران

 

 

 

دانلود قسمت هجدهم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 20 خرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت هجدهم جیران

 

 

 

دانلود قسمت هجدهم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 20 خرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت هجدهم جیران

 

 

 

دانلود قسمت نوزدهم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 27 خرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت نوزدهم جیران

 

 

 

دانلود قسمت بیستم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 3 تیر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت بیستم جیران

 

 

 

دانلود قسمت بیست و یکم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 10 تیر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت بیست و یکم جیران

 

 

 

 

دانلود قسمت بیست و دوم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 17 تیر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود سریال جیران قسمت 22

 

 

 

 

دانلود قسمت بیست و سوم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 24 تیر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود سریال جیران قسمت 23

 

  

 

دانلود قسمت بیست و چهارم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 25 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود رایگان قسمت 24 جیران

 

 

دانلود قسمت بیست و پنجم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 25 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود قسمت بیست و پنجم جیران

 

 

 

دانلود قسمت بیست و ششم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 1 مهر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و ششم جیران

 

 

 

 

  

 

دانلود قسمت بیست و هفتم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 8 مهر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود قسمت بیست و هفتم جیران

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بیست و هشتم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 15 مهر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

دانلود قسمت بیست و هشتم جیران

 

 

 

 

دانلود قسمت بیست و نهم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 22 مهر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود قسمت بیست و نهم جیران

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت سی سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 29 مهر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود قسمت 30 جیران

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت سی و یکم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 6 آبان 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود قسمت 31 جیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت سی و دوم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 13 آبان 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

دانلود قسمت 32 جیران

 

 

 

 

 

  

 

 

دانلود قسمت سی و سوم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 20 آبان 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود قسمت 33 جیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت سی و چهارم سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 27 آبان 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 34 جیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت 35 سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 4 آذر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 35 جیران

 

 

 

 

دانلود قسمت 36 سریال جیران

 

تاریخ انتشار : جمعه 11 آذر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 36 جیران

 

 

 

 

دانلود قسمت 37 سریال جیران

 

تاریخ انتشار : جمعه 18 آذر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 37 جیران

 

 

 

 

دانلود قسمت 38 سریال جیران

 

تاریخ انتشار : جمعه 25 آذر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 38 جیران

 

 

 

دانلود قسمت 39 سریال جیران

 

تاریخ انتشار : جمعه 2 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 39 جیران

 

 

 

 

دانلود قسمت 40 سریال جیران

 

تاریخ انتشار : جمعه 9 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 40 جیران

 

 

 

دانلود قسمت 41 سریال جیران

 

تاریخ انتشار : جمعه 16 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

قسمت 41 جیران

 

 

 

دانلود قسمت 42 سریال جیران

 

تاریخ انتشار : جمعه 23 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 42 حیران

 

 

 

 

دانلود قسمت 43 سریال جیران

 

تاریخ انتشار : جمعه 30 دی 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 43 جیران

 

 

 

 

 

دانلود قسمت 44 سریال جیران

 

تاریخ انتشار : جمعه 7 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 44 جیران

 

 

 

 

دانلود قسمت 45 سریال جیران

 

تاریخ انتشار : ساعت 8 صبح جمعه 14 بهمن 1401 

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود قسمت 45 جیران

 

 

 

 

دانلود قسمت 46 سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 8 صبح جمعه 21 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

حیران قسمت 46

 

 

 

 

دانلود قسمت 47 سریال جیران

 

تاریخ انتشار : 8 صبح جمعه 28 بهمن 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 47 جیران

 

 

 

 

دانلود قسمت 48 سریال جیران

 

تاریخ انتشار : جمعه 5 اسفند 1401 

ساعت 8 صبح

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

جیران قسمت 48

 

 

 

دانلود قسمت 49 سریال جیران

 

تاریخ انتشار : جمعه 12 اسفند 1401 ساعت 8 صبح

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

جیران قسمت 49

 

 

 

 

دانلود قسمت 50 سریال جیران

 

تاریخ انتشار : جمعه 19 اسفند 1401 ساعت 8 صبح

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

جیران قسمت 50

 

 

دانلود قسمت پنجاه و يکم 51 سریال جیران 

تاریخ انتشار :  جمعه 26 اسفند 1401

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

قسمت 51 جیران

 

 

دانلود قسمت پنجاه و دوم 52 سریال جیران 

تاریخ انتشار :  جمعه 4 فروردین 1401 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 52 جیران

 


جدیدترین قسمت سریالهای در حال پخش


دانلود قسمت 52 سریال جیران 

تاریخ انتشار :  بزودی 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

  

دانلود قسمت 53 سریال جیران 

تاریخ انتشار :  بزودی 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود قسمت 54 سریال جیران 

تاریخ انتشار :  بزودی 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود قسمت 55 سریال جیران 

تاریخ انتشار :  بزودی 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود قسمت 56 سریال جیران 

تاریخ انتشار :  بزودی 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود قسمت 57 سریال جیران 

تاریخ انتشار :  بزودی 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

سریال جیران - تمام قسمت ها - « جیران » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی حسن فتحی است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال جیران تمام شده و مراحل فنی فیلم ادامه دارد .

 

دانلود رایگان سریال جیران قسمت اول 1 تا اخر

 

این روزها سریال های شبکه نمایش خانگی طرفداران خاص خود را پیدا کرده اند. به دلیل آن که علاقه مندان به این شبکه روز به روز افزوده می شوند، تعداد سریال های این شبکه هم در حال افزایش است. جیران سریالی است که از بهار 1400 پخش آن شروع می شود. شبکه نمایش خانگی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کرده است . سریال جیران نیز یکی از پر مخاطب ترین و زیباترین سریال های عاشقانه تاریخی است . تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

 

عوامل سریال جیران

 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال جیران را احسان جوانمرد و حسن فتحی نوشته و حسن فتحی کارگردانی کرده است. سبک کاری حسن فتحی به گونه ای است که طرفداران بسیاری دارد ، حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال جیران هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر!

 

در لیست بازیگران سریال جیران نام بازیگران مطرحی به چشم می خورد. بهرام رادان ، پری ناز ایزدیار ، گلاره عباسی و رعنا آزادی‌ ور ، مریلا زارعی ، شبنم مقدمی در کنار چهره‌های جدید ، از جمله بازیگرانی هستند که در سریال جیران نقش آفرینی می کنند ؛

 

فیلم‌نامه سریال تاریخی «جیران» را احسان جوانمرد و حسن فتحی نوشته‌اند .

 

ژانر سریال جیران

 

یک سریال باید داستانی مخاطب پسند داشته باشد، از آن جایی که مخاطب اصلی شبکه نمایش خانگی جوانان هستند، ژانر ها و موضوعات عاشقانه و درام ، بسیار جذاب هستند و داستان سریال جیران نیز با روایتی تاریخی و عاشقانه و درام نگارش شده است . پیش بینی می شود که همین موضوع باعث افزایش روز به روزی مخاطب ها و طرفداران این سریال شود. به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال جیران را دنبال کنید.

 

شروع پخش سریال جیران

 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال جیران کی پخش می شود ؟ و از کدام شبکه نمایش داده خواهد شد ؟ در پاسخ باید گفت ، تصویربرداری آن از ١۵ بهمن ماه آغاز شده است مجوز ساخت سریال «جیران» سال گذشته صادر شده و داستان آن از پس از مرگ امیرکبیر و آشنایی ناصرالدین شاه با جیران آغاز می شود و تا حدود شش سال از زندگی ناصرالدین شاه و جیران را دربرمی گیرد . اولین قسمت این سریال تابستان 1400 از شبکه نمایش خانگی ( بصورت DVD ) پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال جیران به دلیل حضور بازیگران مطرح در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند.

 

خلاصه سریال جیران

 

داستان جیران از پس از مرگ امیرکبیر و آشنایی ناصرالدین شاه با جیران آغاز می شود و تا حدود شش سال از زندگی ناصرالدین شاه و جیران را دربرمی گیرد در خلاصه داستان سریال جیران آمده است : «زنهار که طراز و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان تخت طاووس. کجاست تدبیر کریم خان که تاج شاهی پس بگیرد از ما ندانم کارها؟ کجاست شمشیر نادر که انتقام بکشد از ما خراب کارها؟ مملکت آشفته است و امیرکبیر در گور خفته است. هر نامی آبستن ننگ است و هر صلحی آبستن جنگ. آدمیزاد قبله عالم هم که باشد پناه می خواهد. قلعه ای می خواهد که جان پناهش باشد. برای اولاد آدم هیچ قلعه ای محکم تر از عشق نیست. بدهید همه جا جار بزنند... 

 

تیزر جیران

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید

 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال جیران پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

جیران قسمت اول , جیران قسمت 2دانلود جیران قسمت سومدانلود رایگان جیران قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم جیرانقسمت ششم جیرانقسمت 7 جیراندانلود رایگان قسمت هشتم جیرانسریال جیران قسمت نهمقسمت دهم سریال جیرانلینک قسمت یازدهم جیراندانلود سریال جیران قسمت دوازدهمجیران سیزدهمدانلود قانونی قسمت چهاردهم جیراندانلود حلال قسمت پانزدهم جیراندانلود مجانی قسمت شانزدهم جیرانخرید قسمت هفدهم جیرانزمان پخش قسمت هجدهم جیرانسایت رایگان جیران قسمت نوزدهم , جیران 20 ,

دانلود جیران 21 ,  قسمت بیست و دو جیران , سریال جیران چند قسمته , جیران قسمت 23 , سریال جیران چه روزهایی پخش میشه , لینک دانلود جیران 24 , سریال جیران چند قسمت است , لینک رایگان قسمت 25 جیران , لینک جیران بیست و شش , قسمت 27 جیران , قسمت بیست و هشتم جیران رایگان , جیران 29 کاملا رایگان , لینک دانلود مجانی 30 جیران , دانلود سریال جیران 31داستان سریال جیران 32 , جیران قسمت سی و سه , جیران 34 , جیران رایگان سی و پنج , جیران قسمت 36 , دانلود جیران سی و هفتم , دانلود رایگان قسمت 38 جیران , لینک جیران قسمت 39 , جیران قسمت چهل , قسمت 41 جیران , قسمت چهل و یکم جیران , قسمت رایگان 42 جیران , جیران چهل و سه , لینک قسمت 44 جیران , جیران قسمت 45 بدون سانسور , سریال جیران چهل و شش , جیران 47 مجانی , جیران 48 بدون سانسور , قسمت چهل و نه جیران کامل , جیران 50 رایگان  

 

فیلم و سریال تصادفی


1399.12.20
Free Download

نظرات

 1. User Avatar
  • سعید
  • در تاریخ : 30 فروردین 1401 14:28
  1
  با سلام
  واقعا فیلم بسیار عالی است
  هم بازیگران بسیار با حسی که به نمایش می‌گذارند و هم نویسندگی فیلم بصورت غنی انجام شده و صحنه های غمگین فیلم اشک را از چشمان هر بیننده ای سرازیر میکنه
  واقعا دست مریزاد ؛ما به شما افتخار می‌کنیم...
  • 0
 2. User Avatar
  • pania
  • در تاریخ : 18 شهریور 1401 23:43
  2
  چرا فقط مینویسین با پرداخت مبلغ امکان دانلود هست؟پس کو لینک؟! خو بزارین ما بخریم حداقل
  • 0
  1. User Avatar
   • modiriat
   • در تاریخ : 20 شهریور 1401 07:47
   3
   سریال جیران ، موقتا توقیف شده و پخش نمیشه . عوامل سریال ، کارهایی انجام میدن تا رفع توقیف بشه و ادامه سریال منتشر بشه . تعداد قسمتهایی که منتشر شده ، لینکشون قرار داده شده و ادامه سریال ، زمانی که رفع توقیف بشه ، لینکهاش قرار داده میشن
   • 0

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت نهم در انتهای شب منتشر شد .