جستجو

سریال جیران

قسمت اول تا آخر سريال و مجموعه ترکیبی مهمونی

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال مجموعه ترکیبی مهمونی فصل دوم و فصل اول

 

دانلود فصل دوم مهمونی

 

دانلود سریال مهمونی قسمت اول

فصل دوم

تاریخ انتشار : 1 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

مهمونی 2 قسمت اول

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت دوم

فصل دوم

تاریخ انتشار : 2 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

مهمونی قسمت 2 فصل 2

 

دانلود سریال مهمونی قسمت سوم

فصل دوم

تاریخ انتشار : سه شنبه 8 فروردین 1402

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 3 مهمونی

 

دانلود سریال مهمونی قسمت چهارم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 9 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

مهمونی قسمت 4 فصل دوم

 

دانلود سریال مهمونی قسمت پنجم

فصل دوم

تاریخ انتشار : پنجشنبه 17 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 5 مهمونی فصل دوم

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت ششم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 30 فروردین 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 6 مهمونی

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت هفتم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 7 مهمونی

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت هشتم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 8 مهمونی

 

دانلود سریال مهمونی قسمت نهم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 9 مهمونی

 

دانلود سریال مهمونی قسمت دهم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 10 مهمونی

 

دانلود سریال مهمونی قسمت یازدهم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 3 خرداد 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

قسمت 11 مهمونی

 

دانلود سریال مهمونی قسمت دوازدهم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 خرداد 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت 12 مهمونی

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت سیزدهم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 خرداد 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان قسمت 13 مهمونی

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت چهاردهم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 24 خرداد 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان قسمت 14 مهمونی

 

دانلود سریال مهمونی قسمت پانزدهم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 31 خرداد 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان مهمونی قسمت 15

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت شانزدهم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 7 تیر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان مهمونی قسمت 16

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت هفدهم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 14 تیر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY   تمام کیفیت ها 

 

دانلود رایگان مهمونی قسمت 17

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت هجدهم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 21 تیر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان قسمت 18 مهمونی

 

دانلود سریال مهمونی قسمت نوزدهم 

فصل دوم

تاریخ انتشار : سه شنبه 27 تیر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان قسمت 19 مهمونی

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیستم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 11 مرداد 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان قسمت 20 مهمونی

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و یکم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 18 مرداد 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

 

دانلود رایگان مهمونی قسمت 21

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و دوم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 25 مرداد 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان قسمت 22 مهمونی

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و سوم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 1 شهریور 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان مهمونی قسمت 23

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و چهارم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 8 شهریور 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان مهمونی قسمت 24

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و پنجم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 22 شهریور 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

دانلود رایگان مهمونی قسمت 25 بیست و پنجم

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و ششم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 شهریور 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

 

دانلود رایگان مهمونی قسمت 26

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و هفتم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 مهر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان مهمونی قسمت 27

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و هشتم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 12 مهر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

دانلود رایگان مهمونی قسمت 28

  

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و نهم

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 19 مهر 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان مهمونی قسمت 29

 

دانلود سریال مهمونی قسمت سی 

فصل دوم

تاریخ انتشار : چهارشنبه 3 آبان 1402

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

 

دانلود رایگان مهمونی قسمت 30

 

 

 • فیلم کت چرمی Kote charmy
 • دانلود سريال گناه فرشته قسمت نهم 9
 • دانلود سريال دفتر یادداشت قسمت سيزدهم 13
 • سريال شب آهنگی فصل سوم - دانلود قسمت اول تا آخر
 • گناه فرشته
 • دانلود رايگان سريال نیسان آبی2 قسمت سيزدهم 13
 • دانلود سريال مرداب قسمت بيستم 20
 • سریال ناتو قسمت 9
 • دانلود سريال داوینچیز قسمت دوازدهم 12
 • پوست شیر
 • زودیاک - فصل دوم - دانلود قسمت دوم
 • دانلود سريال پدر خوانده فصل سوم قسمت اول 1
 • اسکار رئالیتی شو - دانلود قسمت اول تا آخر
 • سريال شب آهنگی فصل سوم - دانلود قسمت اول تا آخر
 • سریال سقوط

 

دانلود قسمت 1 تا 30 فصل اول مهمونی 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت اول

تاریخ انتشار : 2 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت اول مهمونی

 

فصل اول  

دانلود سریال مهمونی قسمت دوم

تاریخ انتشار : 5 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت دوم مهمونی 

 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت سوم

تاریخ انتشار : 10 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت سوم مهمونی

 

فصل اول  

دانلود سریال مهمونی قسمت چهارم

تاریخ انتشار : 11 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت چهارم مهمونی 

 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت پنجم

تاریخ انتشار : 22 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت پنجم مهمونی

 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت ششم

تاریخ انتشار : 27 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت ششم مهمونی 

 

فصل اول  

دانلود سریال مهمونی قسمت هفتم

تاریخ انتشار : 7 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت هشتم مهمونی

 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت هشتم

تاریخ انتشار : 15 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت هشتم مهمونی 

 

 فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت نهم

تاریخ انتشار : 21 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

مهمونی قسمت نهم

 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت دهم

تاریخ انتشار : 23 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت دهم مهمونی 

 

 فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت یازدهم

تاریخ انتشار : 29 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت یازدهم مهمونی 

 

فصل اول  

دانلود سریال مهمونی قسمت دوازدهم

تاریخ انتشار : 6 خرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت دوازدهم مهمونی

 

 فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت سیزدهم

تاریخ انتشار : 12 خرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت سیزدهم مهمونی 

 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت چهاردهم

تاریخ انتشار : 19 خرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت چهاردهم مهمونی

 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت پانزدهم 

تاریخ انتشار : 26 خرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت پانزدهم مهمونی

 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت شانزدهم

تاریخ انتشار : 2 تیر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت شانزدهم مهمونی

 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت هفدهم 

تاریخ انتشار : 9 تیر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت هفدهم مهمونی

 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت هجدهم 

تاریخ انتشار : 16 تیر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود سریال مهمونی قسمت 18 

  

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت نوزدهم 

تاریخ انتشار : 23 تیر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود سریال مهمونی قسمت 19

  

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیستم 

تاریخ انتشار : 30 تیر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود سریال مهمونی قسمت 20

  

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و یکم

تاریخ انتشار : 6 مرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

دانلود سریال مهمونی قسمت 21

 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و دوم 

تاریخ انتشار : 20 مرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود سریال مهمونی قسمت 22

  

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و سوم 

تاریخ انتشار : 27 مرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود قسمت 23 مهمونی 

 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و چهارم 

تاریخ انتشار : 3 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود مهمونی قسمت 24

  

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و پنجم 

تاریخ انتشار : 10 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

دانلود مهمونی قسمت 25

 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و ششم 

تاریخ انتشار : 17 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

دانلود رایگان قسمت 26 مهمونی

 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و هفتم 

تاریخ انتشار : 24 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود رایگان قسمت بیست و هفتم مهمونی

 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و هشتم 

تاریخ انتشار : 31 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

دانلود رایگان قسمت بیست و هشتم مهمونی  

 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و نهم 

تاریخ انتشار : 7 مهر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود قسمت بیست و نهم مهمونی 

 

فصل اول 

دانلود سریال مهمونی قسمت سی 

تاریخ انتشار : 14 مهر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

  

دانلود قسمت سی مهمونی

 

 

  مهمونی

سریال نمایش خانگی مهمونی چند قسمت است ؟

تعداد قسمت های سریال مهمونی mehmoni ، توسط ایرج طهماسب ، دو فصل سی 30 قسمتی اعلام شده است . البته بعضا دیده شده که به علت برخی سانسورها ، تعداد قسمت ها کمتر و یا با کوتاهتر شدن زمان پخش در هر قسمت ، یک یا دو قسمت به تعداد ذکر شده ، اضافه می شود . 

فصل اول مجموعه مهمونی ، از نوروز و فروردین 1401 منتشر شد و فصل دوم مجموعه مهمونی ، از نوروز و فروردین 1402 منتشر خواهد شد . در ایام نوروز، هفته‌ای دوبار منتظر مهمونی و ماجراهایش باشید و بعد از نوروز، پنجشنبه‌ها مهمونی ۲ را در فیلیمو تماشا کنید. 

سریال نمایش خانگی مهمونی چه روزهایی پخش می شود ؟

فصل دوم سریال مهمونی mehmoni از اول فروردین 1402 و در روزهای پنجشنبه منتشر می شود و اخبار مربوط به هر گونه تغییرات در روزهای پخش این سریال را در این بخش از سایت فیلم نایس پیگیری نمایید .

 

حواشی فصل دوم مجموعه نمایش خانگی مهمونی

 

 فصل دوم «مهمونی» با اجرا و کارگردانی ایرج طهماسب این روزها در حال ساخت است که با حضور شخصیت‌های فصل اول همراه خواهد بود. از میان شخصیت‌های عروسکی در سریال مهمونی ، «بچه» با صدای هوتن شکیبا و «پشه» با صدای کاظم سیاحی بیشتر مورد توجه واقع شد . 

امسال دومین فصل از این مجموعه در دست ساخت است و همزمان با نوروز ۱۴۰۲ رونمایی می‌شود. فصل دوم «مهمونی» از نیمه دوم اسفندماه وارد تصویربرداری شده است و شخصیت‌های «پشه» و «بچه» در این فصل هم حضور دارند. لوکیشن تصویربرداری نیز همان لوکیشن قبلی است و مجموعه به تهیه‌کنندگی حسن خدادادی تولید می‌شود.

 

سریال مجموعه ترکیبی مهمونی - فصل اول و فصل دوم تمام قسمت ها - « مجموعه ترکیبی مهمونی » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی ايرج طهماسب است که فیلمبرداری فصل اول آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری فصل دوم سریال مجموعه ترکیبی مهمونی از نیمه دوم اسفند 1401 در حال انجام و رو به اتمام است و مراحل فنی فیلم ادامه دارد . 

 دانلود رايگان قسمت اول تا آخر سريال و مجموعه ترکیبی مهمونی

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر فصل اول و فصل دوم سریال مجموعه ترکیبی مهمونی ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت 

این روزها سریال های شبکه نمایش خانگی در میان کودک و نوجوان و بزرگسالان طرفداران خاص خود را پیدا کرده اند. به دلیل آن که علاقه مندان به این شبکه روز به روز افزوده می شوند، تعداد سریال های این شبکه هم در حال افزایش است. مجموعه ترکیبی مهمونی سریالی است که از بهار 1401 پخش آن شروع می شود . اگر شما هم به دنبال اطلاعاتی در رابطه با سریال مجموعه ترکیبی مهمونی هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

عوامل سریال مجموعه ترکیبی مهمونی 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال مجموعه ترکیبی مهمونی را ايرج طهماسب نوشته و ايرج طهماسب کارگردانی کرده است. سبک کاری ايرج طهماسب به گونه ای است که در میان کودک و بزرگسال ، با مجموعه های کلاه قرمزی و ... طرفداران بسیاری دارد ، حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال مجموعه ترکیبی مهمونی هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر!  

تهیه کننده سریال مجموعه ترکیبی مهمونی حسن خدادادی است.  

ژانر سریال مجموعه ترکیبی مهمونی 

داستان مجموعه ترکیبی مهمونی با توجه به نیاز کودک و نوجوان نوشته شده است البته مخاطب این مجموعه ها نیز ، از افراد بزرگسال و حتی سالخورده نیز می باشد و گروه خاصی را در بر نمی گیرد .

نویسنده سریال مجموعه ترکیبی مهمونی به دنبال این بوده است که این مشکلات جامعه را به گونه ای طنز وار ، مطرح کند و اوقاتی خوش و لذت بخش ، برای تمامی گروه های سنی بخصوص کودکان فراهم آورد .

مسلما تعداد بسیاری از مخاطب های سریال مجموعه ترکیبی مهمونی بعد از دیدن آن با شخصیت های داستان ، خاطره خواهند ساخت .

 پیش بینی می شود که همین موضوع باعث افزایش روز به روزی مخاطب ها و طرفداران این سریال شود. به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال مجموعه ترکیبی مهمونی را دنبال کنید. 

شروع پخش سریال مجموعه ترکیبی مهمونی 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال مجموعه ترکیبی مهمونی کی پخش می شود ؟ و از کدام شبکه نمایش داده خواهد شد ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال مجموعه ترکیبی مهمونی از سال 1400 استارت خورده است و در سال 1401 همچنان ادامه دارد. اولین قسمت از فصل اول این سریال بهار 1401 از شبکه نمایش خانگی پخش شد . انتظار می رود که سریال مجموعه ترکیبی مهمونی به دلیل حضور بازیگران مطرح در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند.

اولین قسمت از فصل دوم مجموعه مهمونی ، بهار 1402 از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد . 

حواشی سریال مجموعه ترکیبی مهمونی 

از نکات حاشیه‌ ای این مجموعه میتوان به ترکیب بندی جدید عروسک ها و بازیگران در این مجموعه اشاره کرد که همین تفاوت ، کار را جالب تر و شیرین تر خواهد کرد .  

تیزر مجموعه ترکیبی مهمونی

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد . 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره فصل اول و فصل دوم سریال مجموعه ترکیبی مهمونی پایین این مطلب به اشتراک بگذارید . 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

1400.11.27
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت اول سریال سو و شون بزودی منتشر خواهد شد