جستجو

سریال جیران

قسمت اول تا آخر سريال و مجموعه ترکیبی مهمونی

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال مجموعه ترکیبی مهمونی

مهمونی

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت اول

 

تاریخ انتشار : 2 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت اول مهمونی

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت دوم

 

تاریخ انتشار : 5 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت دوم مهمونی

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت سوم

 

تاریخ انتشار : 10 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت سوم مهمونی

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت چهارم

 

تاریخ انتشار : 11 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت چهارم مهمونی

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت پنجم

 

تاریخ انتشار : 22 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت پنجم مهمونی

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت ششم

 

تاریخ انتشار : 27 فروردین 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت ششم مهمونی

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت هفتم

 

تاریخ انتشار : 7 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت هشتم مهمونی

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت هشتم

 

تاریخ انتشار : 15 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت هشتم مهمونی

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت نهم

 

تاریخ انتشار : 21 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

مهمونی قسمت نهم

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت دهم

 

تاریخ انتشار : 23 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت دهم مهمونی

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت یازدهم

 

تاریخ انتشار : 29 اردیبهشت 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت یازدهم مهمونی

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت دوازدهم

 

تاریخ انتشار : 6 خرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت دوازدهم مهمونی

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت سیزدهم

 

تاریخ انتشار : 12 خرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت سیزدهم مهمونی

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت چهاردهم

 

تاریخ انتشار : 19 خرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت چهاردهم مهمونی

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت پانزدهم

 

تاریخ انتشار : 26 خرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت پانزدهم مهمونی

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت شانزدهم

 

تاریخ انتشار : 2 تیر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت شانزدهم مهمونی

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت هفدهم

 

تاریخ انتشار : 9 تیر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

قسمت هفدهم مهمونی

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت هجدهم

 

تاریخ انتشار : 16 تیر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود سریال مهمونی قسمت 18

 

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت نوزدهم

 

تاریخ انتشار : 23 تیر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود سریال مهمونی قسمت 19

 

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیستم

 

تاریخ انتشار : 30 تیر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود سریال مهمونی قسمت 20

 

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و یکم

 

تاریخ انتشار : 6 مرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت 21

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و دوم

 

تاریخ انتشار : 20 مرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود سریال مهمونی قسمت 22

 

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و سوم

 

تاریخ انتشار : 27 مرداد 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود قسمت 23 مهمونی

 

 

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و چهارم

 

تاریخ انتشار : 3 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

دانلود مهمونی قسمت 24

 

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و پنجم

 

تاریخ انتشار : 10 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود مهمونی قسمت 25

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و ششم

 

تاریخ انتشار : 17 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان قسمت 26 مهمونی

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و هفتم

 

تاریخ انتشار : 24 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان قسمت بیست و هفتم مهمونی

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و هشتم

 

تاریخ انتشار : 31 شهریور 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود رایگان قسمت بیست و هشتم مهمونی

 

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت بیست و نهم

 

تاریخ انتشار : 7 مهر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

دانلود قسمت بیست و نهم مهمونی

 

 

 

 

 

دانلود سریال مهمونی قسمت سی

 

تاریخ انتشار : 14 مهر 1401

 

کیفیت 480   کیفیت 720

 

کیفیت 1080   کیفیت 1080HQ

 

کیفیت BLURY

 

 

 

 

دانلود قسمت سی مهمونی

 

 

  رئالیتی شو پدر خوانده
 • سريال پوست شیر قسمت پانزدهم 15
 • سريال آکتور قسمت دوم 2
 • سريال پدر خوانده قسمت هشتم 8
 • سريال سرگیجه قسمت چهارم 4
 • پوست شیر
 • سريال جیران قسمت چهل و پنجم 45
 • سريال بی گناه قسمت بيست و سوم 23
 • سريال سقوط قسمت چهارم 4
 • سريال مترجم قسمت سوم 3
 • سریال سقوط

سریال مجموعه ترکیبی مهمونی - تمام قسمت ها - « مجموعه ترکیبی مهمونی » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی ايرج طهماسب است که فیلمبرداری آن انجام شد . گفتنی است فیلمبرداری سریال مجموعه ترکیبی مهمونی تمام شده و مراحل فنی فیلم ادامه دارد .

 

 دانلود رايگان قسمت اول تا آخر سريال و مجموعه ترکیبی مهمونی

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر سریال مجموعه ترکیبی مهمونی ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت

 

این روزها سریال های شبکه نمایش خانگی در میان کودک و نوجوان و بزرگسالان طرفداران خاص خود را پیدا کرده اند. به دلیل آن که علاقه مندان به این شبکه روز به روز افزوده می شوند، تعداد سریال های این شبکه هم در حال افزایش است. مجموعه ترکیبی مهمونی سریالی است که از بهار 1401 پخش آن شروع می شود . اگر شما هم به دنبال اطلاعاتی در رابطه با سریال مجموعه ترکیبی مهمونی هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

 

عوامل سریال مجموعه ترکیبی مهمونی

 

عوامل یک سریال اولین سوالی است که مخاطب ها در رابطه با آن سریال می پرسند. سریال مجموعه ترکیبی مهمونی را ايرج طهماسب نوشته و ايرج طهماسب کارگردانی کرده است. سبک کاری ايرج طهماسب به گونه ای است که در میان کودک و بزرگسال ، با مجموعه های کلاه قرمزی و ... طرفداران بسیاری دارد ، حال باید منتظر باشیم که ببینیم سریال مجموعه ترکیبی مهمونی هم مانند دیگر کارهای این کارگردان مطرح تاثیرگذار خواهد بود، یا خیر!

  

تهیه کننده سریال مجموعه ترکیبی مهمونی حسن خدادادی است. 

 

ژانر سریال مجموعه ترکیبی مهمونی

 

داستان مجموعه ترکیبی مهمونی با توجه به نیاز کودک و نوجوان نوشته شده است البته مخاطب این مجموعه ها نیز ، از افراد بزرگسال و حتی سالخورده نیز می باشد و گروه خاصی را در بر نمی گیرد .

نویسنده سریال مجموعه ترکیبی مهمونی به دنبال این بوده است که این مشکلات جامعه را به گونه ای طنز وار ، مطرح کند و اوقاتی خوش و لذت بخش ، برای تمامی گروه های سنی بخصوص کودکان فراهم آورد .

مسلما تعداد بسیاری از مخاطب های سریال مجموعه ترکیبی مهمونی بعد از دیدن آن با شخصیت های داستان ، خاطره خواهند ساخت .

 پیش بینی می شود که همین موضوع باعث افزایش روز به روزی مخاطب ها و طرفداران این سریال شود. به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی سریال مجموعه ترکیبی مهمونی را دنبال کنید.

 

شروع پخش سریال مجموعه ترکیبی مهمونی

 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که سریال مجموعه ترکیبی مهمونی کی پخش می شود ؟ و از کدام شبکه نمایش داده خواهد شد ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری سریال مجموعه ترکیبی مهمونی از سال 1400 استارت خورده است و در سال 1401 همچنان ادامه دارد. اولین قسمت  این سریال بهار 1401از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد . انتظار می رود که سریال مجموعه ترکیبی مهمونی به دلیل حضور بازیگران مطرح در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند.

 

حواشی سریال مجموعه ترکیبی مهمونی

 

از نکات حاشیه‌ ای این مجموعه میتوان به ترکیب بندی جدید عروسک ها و بازیگران در این مجموعه اشاره کرد که همین تفاوت ، کار را جالب تر و شیرین تر خواهد کرد . 

 

تیزر مجموعه ترکیبی مهمونی

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید

 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره سریال مجموعه ترکیبی مهمونی پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

 

1400.11.27
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت 15 پوست شیر ( قسمت 7 از فصل دوم ) سریال پوست شیر منتشر شد