جستجو

سریال خاتون
توجه ! قسمت چهاردهم جزیره منتشر شد

تمام قسمتهای مسابقه هفت خان

سریال نیسان آبی
سریال حرفه ای
سریال خسوف

مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان - تمام قسمت ها

لینک دانلود تمامی قسمت های سریال هفت خان / مسابقه 7 خان  

 

دانلود تمام رایگان مسابقه هفت خان

 

 

 دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 1 - اول

 

تاریخ انتشار : 8 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 2 - دوم

 

تاریخ انتشار : 15 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 3 - سوم

 

تاریخ انتشار : 23 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 4 - چهارم

 

تاریخ انتشار : 29 فروردین 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 5 - پنجم

 

تاریخ انتشار : 5 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 6 - ششم

 

تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 7 - هفتم

 

تاریخ انتشار : 19 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 8 - هشتم

 

تاریخ انتشار : 26 اردیبهشت 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 9 - نهم

 

تاریخ انتشار : 2 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 10 - دهم

 

تاریخ انتشار : 9 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 11 - یازدهم

 

تاریخ انتشار : 16 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 12 - دوازدهم

 

تاریخ انتشار : 23 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 13 - سیزدهم

 

تاریخ انتشار : 30 خرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 14 - چهاردهم

 

تاریخ انتشار : 6 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 15 - پانزدهم

 

تاریخ انتشار : 13 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 16 - شانزدهم

 

تاریخ انتشار : 20 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 17 - هفدهم

 

تاریخ انتشار : 27 تیر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 18 - هجدهم

 

تاریخ انتشار : 3 مرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 19 - نوزدهم

 

تاریخ انتشار : 10 مرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت 20 - بیستم

 

تاریخ انتشار : 17 مرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت بیست و یکم

 

تاریخ انتشار : 24 مرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت بیست و دوم

 

تاریخ انتشار : 31 مرداد 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت بیست و سوم

 

تاریخ انتشار : 7 شهریور 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت بیست و چهارم

 

تاریخ انتشار : 14 شهریور 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت بیست و پنجم

 

تاریخ انتشار : 21 شهریور 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت بیست و ششم

 

تاریخ انتشار : 28 شهریور 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

  

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت بیست و هفتم

 

تاریخ انتشار : 5 مهر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت بیست و هشتم

 

تاریخ انتشار : 12 مهر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت بیست و نهم

 

تاریخ انتشار : 19 مهر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت سی

 

تاریخ انتشار : 26 مهر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

 

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت سی و یکم

 

تاریخ انتشار : 3 آبان 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

  

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت سی و دوم

 

تاریخ انتشار : 10 آبان 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

   

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت سی و سوم

 

تاریخ انتشار : 17 آبان 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

   

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت سی و چهارم

 

تاریخ انتشار : 23 آبان 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

   

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت سی و پنجم

 

تاریخ انتشار : 30 آبان 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

    

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت سی و ششم

 

تاریخ انتشار : 7 آذر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

     

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت سی و هفتم

 

تاریخ انتشار : 14 آذر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

     

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت سی و هشتم

 

تاریخ انتشار : 21 آذر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

 

کیفیت BLURAY

 

      

 

دانلود مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان قسمت سی و نهم

 

تاریخ انتشار : 28 آذر 1400

 

کیفیت 480

 

کیفیت 720

 

کیفیت 1080

 

کیفیت 1080 HQ

  

 • دانلود رايگان سريال نیسان آبی قسمت چهاردهم 14
 • سريال خاتون قسمت دوازدهم 12
 • دانلود رايگان سريال جزيره قسمت چهاردهم 14
 • سريال رئالیتی شو جوکر قسمت چهارم 4 فصل دوم
 • سريال خسوف قسمت پانزدهم 15
 • سريال جيران قسمت اول 1
 • سریال چاکی
 • سريال حرفه ای قسمت پانزدهم 15

« هفت خان / مسابقه 7 خان » عنوان اثری در حوزه نمایش خانگی به کارگردانی سعید رضایت و مجری گری محمدرضا گلزار است که فیلمبرداری آن در حال انجام است . گفتنی است فیلمبرداری مسابقه هفت خان خان ادامه دارد .

 

در این مطلب علاوه بر قراردادن لینک قسمت اول تا قسمت آخر مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان ، به معرفی بازیگران و عوامل آن نیز خواهیم پرداخت

 

مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان چیست ؟

 

هفت خان / مسابقه 7 خان یک مسابقه بر پایه اطلاعات عمومی می باشد. 

روال مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان برپایه پاسخ به سوالات در شاخه‌های اعلام شده و سطح اطلاعات عمومی شرکت کنندگان طراحی شده.

جایزه برندگان، بابت استعداد و توانایی آنها بوده و هیچ گونه تبعیضی در جریان مسابقات بین شرکت کنندگان نخواهد بود.

نکات:

 • درصورت رسیدن به خان پنجم شرکت کننده میتواند موجودی خود را حفظ و از مسابقه خارج شود.
 • حضور در این برنامه برای شرکت کنندگان کاملا رایگان می باشد.

 

در ابتدا مجری ۵۰ شمش معادل ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان سرمایه در اختیار شرکت کننده قرار می دهد. شرکت کننده ها در روند این مسابقه به حفظ شمش های خود می پردازند و هنگامی که شمش های خود را به علت پاسخ های نادرست از دست می دهند مسابقه به پایان می رسد.

شرکت کننده مجبور به عبور از هر هفت خان / مسابقه 7 خان بوده و سوالات هر خان در رابطه با یک شاخه از معلومات عمومی می باشد. در صورت موفقیت و محافظت از شمش های باقی مانده ، معادل آنها جایزه در اختیار او قرار میگیرد.

شاخه ها عبارتند از : تاریخ، ورزش، ادبیات، هنر و …

 

مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان چگونه برگزار می شود ؟

 

در ابتدا، کسانی که علاقه مند به شرکت در این مسابقه هستند مشخصات خود را وارد کرده و بعد از راستی آزمایی و مطمئن شدن از حقیقی بودن شرکت کننده، امتحان ورودی آغاز می شود. شرکت کننده می بایست 20 سوال خود را طی 10 دقیقه جواب دهد و مسابقه را به پایان برساند. پس از اتمام مسابقه نمره کسب شده به شرکت کننده اعلام خواهد شد.

 

بعد از اتمام آزمون اولیه و در صورت کسب نمره لازم جهت ورود، شرکت کننده باید منتظر بماند تا تیم هماهنگی و روابط عمومی مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان با وی تماس گرفته و هماهنگی های لازم را انجام دهد.

لازم به ذکر است که این مسابقه دونفره بوده و نفرات قبول شده در ازمون ورودی با همراه خود دعوت می‌شوند .

 

نکات مهم:

 • شرکت کننده برای هر سوال فقط 30 ثانیه فرصت دارد.
 • و اجازه نخواهد داشت بعد از تمام شدن زمان هر سوال به سوال قبلی بازگردد.
 • هر نفر فقط یک بار میتواند در تست ورودی مسابقه شرکت کند.

 


 

 آدرس مکان برگزاری مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان

 

 تهران ، کنار گذر لشکری به سمت تهران ، بعد از سپاه اسلام ، مجتمع پارس الکتریک ، سوله مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان

 

تلفن مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان

 

****

 


 

عوامل مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان

 

مجری : محمدرضا گلزار / مهدی منیری تهیه کننده و مجری طرح / جواد سهندی : جانشین تهیه کننده / سعید رضایت : کارگردان / امیر صمصامی : مدیر تولید / کامران خورسندی : توسعه وب سایت /
 مهدی هاشمی : طراح دکور و صحنه / میلاد تابان : گرافیست برنامه / کیانوش خسروی : طراح نور / مهشید ورزنده : طراح مسابقه / استودیو تم : موسیقی / محمد حسن رعیت پور مقدم : نویسنده /
سحر امینی : روابط عمومی / امید گلزاده : گریم / ایلیا دستمالچی : گریم / محمدرضا عزیزالهی : تدارکات / یوسف بشیری : جانشین تدارکات / محمد رادفر : مجری دکور / امیر صمصامی : تدوین /

 

 

ژانر مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان

 

موضوع مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان بر اساس اطلاعات عمومی است و با مجری گری محمدرضا گلزار برگزار می گردد . پیش بینی می شود که همین موضوع باعث افزایش روز به روزی مخاطب ها و طرفداران این مسابقه سریالی شود. به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهیم که از همان قسمت ابتدایی مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان را دنبال کنید.

 

 

شروع پخش مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان

 

مهمترین سوال بازدیدکنندگان فیلم نایس این است که مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان کی پخش می شود ؟ و از کدام شبکه نمایش داده خواهد شد ؟ در پاسخ باید گفت ، فیلم برداری مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان از سال 99 استارت خورده است و در سال 1400 همچنان ادامه دارد. اولین قسمت  این مسابقه سریالی بهار 1400 از شبکه نمایش خانگی ( بصورت DVD ) پخش خواهد شد . انتظار می رود که مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان به دلیل حضور بازیگران مطرح در همان قسمت های ابتدایی طرفداران بسیاری را به سمت خود جذب کند.

 

 

حواشی مسابقه سریالی هفت خان / مسابقه 7 خان

 

از نکات حاشیه‌ ای این مجموعه میتوان به دومین حضور محمدرضا گلزار ، به عنوان مجری ، در مسابقات ، اشاره نمود .

 

تیزر هفت خان / مسابقه 7 خان

جدیدترین تریلر ( آنونس ) پخش شده از این مجموعه را می توانید تماشا یا دانلود کنید

 

 

 

توجه : این سایت برای حفظ حقوق صاحب اثر از قرار دادن لینک دانلود رایگان خوداری نموده و فقط امکان دانلود با پرداخت مبلغی ناچیز بصورت حلال امکان پذیر می باشد .

 

اگر شما نیز از طرفداران این سریال هستید یا آنرا مشاهده کردید ، می توانید نظرات خود را درباره مسابقه هفت خان / مسابقه 7 خان پایین این مطلب به اشتراک بگذارید .

 

همچنین با ذخیره کردن این مطلب آخرین قسمت را زودتر از بقیه دانلود کنید .

تاریخ : 1399.12.23
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا