جستجو

سریال داریوش

سريال دل

سریال نمایش خانگی دل - قسمت اول تا آخر

 

 دانلود سریال دل فصل اول - قسمت اول به کارگردانی منوچهر هادی با لینک مستقیم

 

نام : دل فصل اول - قسمت 1 | موضوع : اجتماعی _ عاشقانه | زمان انتشار : 98

 

نوع : سریال | مدت زمان : 50 دقیقه
 

سریال دل - قسمت اول   

 

دانلود رایگان قسمت اول دل

 

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت اول

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت دوم   

 

دانلود رایگان قسمت دوم سریال دل

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت دوم

 

 

 

  

 

 

سریال دل - قسمت سوم   

 

لینک دانلود رایگان قسمت سوم سریال دل

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت سوم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت چهارم  

 

قسمت 4 دل

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت چهارم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت پنجم  

 

لینک دانلود رایگان قسمت پنجم سریال دللینک دالود رایگان قسمت پنجم سریال دل

  

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت پنجم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت ششم

 

لینک دانلود رایگان قسمت ششم سریال دللینک دالود رایگان قسمت ششم سریال دل

  

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت ششم

 

 

 

  

 

 

 

 

سریال دل - قسمت هفتم

 

لینک دانلود رایگان قسمت هفتم سریال دللینک دالود رایگان قسمت هفتم سریال دل

  

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت هفتم

 

 

 

  

 

 

 

 

سریال دل - قسمت هشتم

لینک دانلود رایگان سریال دل قسمت هشتم

 

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت هشتم

 

 

 

  

 

 

 

 

سریال دل - قسمت نهم

 

لینک دانلود رایگان قسمت نهم سریال دل

  

منتشر شد

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت نهم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت دهم

لینک دانلود رایگان قسمت دهم سریال دل

 

  

منتشر شد

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت دهم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت یازدهم

 

لینک دانلود رایگان قسمت یازدهم سریال دل

  

منتشر شد

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت یازدهم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت دوازدهم

 

لینک دانلود رایگان قسمت دوازدهم سریال دل

منتشر شد

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت دوازدهم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت سیزدهم

 

لینک دانلود رایگان قسمت سیزدهم سریال دل

منتشر شد

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت سیزدهم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت چهاردهم

 

لینک دانلود رایگان سریال دل

 

منتشر شد

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت چهاردهم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت پانزدهم

 

دانلود رایگان قسمت پانزدهم دل

 

منتشر شد

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت پانزدهم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت شانزدهم

 

دانلود رایگان دل قسمت شانزدهم

 

منتشر شد

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت شانزدهم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت هفدهم

 

لینک دانلود رایگان قسمت هفدهم سریال دل

 

منتشر شد

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت هفدهم

 

 

 

  

 

 

سریال دل - قسمت هیجدهم

 

 

لینک دانلود رایگان قسمت هیجدهم سریال دل

منتشر شد

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت هیجدهم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت نوزدهم

 

 

لینک دانلود رایگان قسمت نوزدهم سریال دل

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت نوزدهم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت بیستم

 

 

لینک دانلود رایگان قسمت بیستم سریال دل

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت بیستم

 

 

 

  

 

 

  

سریال دل - قسمت بیست و یکم

 

لینک دانلود رایگان قسمت بیست و یکم سریال دل

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت بیست و یکم

 

 

 

  

 

  

 

سریال دل - قسمت بیست و دوم

 

دانلود رایگان قسمت 22 دل

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت بیست و دوم

 

 

 

  

 


سریال دل - قسمت بیست و سوم

 

 

لینک دانلود رایگان قسمت بیست و سوم سریال دل

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت بیست و سوم

 

 

 

  

 

 

 

 

سریال دل - قسمت بیست و چهارم

 

لینک دانلود رایگان قسمت بیست و چهارم سریال دل

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت بیست و چهارم

 

 

 

  

 

 

سریال دل - قسمت بیست و پنجم

 

لینک دانلود رایگان قسمت بیست و پنجم دل

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت بیست و پنجم

 

 

 

  

 

 

  

سریال دل - قسمت بیست و ششم

 

لینک دانلود رایگان قسمت 26 دل

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت بیست و ششم

 

 

 

  

 

 

 

 

سریال دل - قسمت بیست و هفتم

 

دانلود رایگان دل قسمت 27

 

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت بیست و هفتم

 

 

 

  

 

  

 

 

سریال دل - قسمت بیست و هشتم

 

دانلود رایگان دل قسمت 28 

 

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت بیست و هشتم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت بیست و نهم

 

 

دانلود رایگان دل قسمت 29

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت بیست و نهم

 

 

 

  

 

 

 

 

سریال دل - قسمت سی

 

دانلود رایگان قسمت سی ام دل

 

 

 

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت سی

 

 

 

  

 

 

 

 

 

سریال دل - قسمت سی و یکم

 

 

 

دانلود رایگان قسمت سی و یکم سریال دل

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت سی و یکم

 

 

 

  

 

 

سریال دل - قسمت سی و دوم

 

 

 

دل قسمت سی و دوم 32

 

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت سی و دوم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت سی و سوم

 

 

 

دانلود مستقیم قسمت سی و سوم سریال دل

 

 

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت سی و سوم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت سی و چهارم

 

دانلود مستقیم قسمت سی و چهارم سریال دل

 

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت سی و چهارم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت سی و پنجم

 

دانلود مستقیم قسمت سی و پنجم سریال دل

 

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت سی و پنجم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت سی و ششم

 

  

دانلود مستقیم قسمت سی و ششم سریال دل

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت سی و ششم

 

 

 

  

 

 

 

 

سریال دل - قسمت سی و هفتم

 

دانلود مستقیم قسمت سی و هفتم سریال دل

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت سی و هفتم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت سی و هشتم 

 

دانلود مستقیم سریال دل

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت سی و هشتم

 

 

 

  

 

 

 

سریال دل - قسمت سی و نهم

 

 

دانلود مستقیم سریال دل قسمت سی و نهم

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت سی و نهم

 

 

 

  

 

 

 

 

سریال دل - قسمت چهل

 

دانلود مستقیم سریال دل قسمت چهل

 

 

لینک های دانلود رایگان سریال دل قسمت چهل

 

 

 

  

 

 

 


جدیدترین قسمت سریالهای در حال پخش


 دانلود رایگان سریال دل فصل اول - قسمت یکم

 

لینک مستقیم دانلود رایگان دل فصل اول - قسمت 1 با کیفیت 1080 ، 720 و 480

 

اسامی کامل بازیگران سریال دل 

 

ساره بیات ،حامد بهداد، بیژن امکانیان، سعید راد، کوروش تهامی، مهراوه شریفی نیا، ساره بیات، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، لیلا زارع، یکتا ناصر، بهرام افشاری و… 

کارگردان : منوچهر هادی |نویسنده : بابک کایدان | تهیه‌کننده : ایرج محمدی | آهنگ تیتراژ سریال با صدای : 

 

  

خلاصه داستان سریال

 

فیلم نایس : جهان (دل) جهان عجیبی است. از تاریکی و نور تا کینه و بخشش و از عشق و تنفر تا شوق وصال و حسرت و جدایی در آن رفت‌وآمد می‌کنند و گاه «دل» را تصاحب می‌کنند . قصه سریال دل در زمان حال اتفاق می‌افتد و سریالی عاشقانه است. داستان سریال از این قرار است که بین دو نفر جدایی می‌افتد و…

تا کنون قسمت هایی از سریال دل به کارگردانی آقای هادی پروانه نمایشش صادر شده است . طبق گفته ها این سریال قرار است در 2 فصل چهارده 14 قسمتی در شبکه نمایش خانگی پخش شود . به گفته های اهالی سینما پیشبینی می شود این سریال که با ژانری عاشقانه می باشد حریفی سرسخت برای مانکن شود و مقدار قابل توجهی از مجموعه مانکن را نصیب خود کند . 

 

 لینک دانلود تمامی قسمت های سریال دل

" با کلیک بر روی هر لینک امکان دانلود با چهار کیفیت را دارید "

لینک های دانلود هر قسمت ، پس از عرضه سراسری آن قسمت قرار می گیرد

 

 

 

دانلود رایگان سریال دل قسمت اول

 

 دانلود رایگان سریال دل قسمت اول

 

فیلم و سریال تصادفی


1397.09.12
Free Download

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

توجه ! قسمت نهم در انتهای شب منتشر شد .